Behöver ni handledning i psykosocialt arbete? Handledning där konsultativa inslag från både juridik, socialt arbete och mellanmänskliga processer ingår? Behöver ni hjälp med verksamhetsutveckling eller granskning av verksamhetens kvalitét? Behöver ni utbildning i socialrätt, handläggning och dokumentation, barn och unga i samhällsvård? Eller i lex Sarah, ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete eller egenkontrollsarbete? Behöver ni metodstöd i arbetet med att utreda barns behov och föräldrars förmåga, i att följa upp barn i samhällsvård eller i att stödja familjehem? Eller behöver ni hjälp att utföra barnavårds-, familjehems- eller lex Sarah-utredningar? Handledning och utbildning erbjuds både digitalt och på plats!

Med 28 års erfarenhet av socialt arbete inom den sociala barn- och ungdomsvården, som utredare, kurator, arbetsledare, metodutvecklare, strateg och tillsynsinspektör vill jag bidra till växt och utveckling i verksamhet och hos personal inom socialtjänstområdet. 

Fortsätt Växa AB vänder sig till både socialtjänstens myndighetsutövning och till utförare av vård och omsorg i kommunal och privat regi.
Vi erbjuder handledning och utbildning både på plats och digitalt via mötesplattformen Zoom. 
Klicka här om du vill veta mer om handledning via digitala möten!

Vill ni öka rättssäkerheten i verksamheten?
Då behöver medarbetarna ges möjlighet till ökad  kunskap i socialrätt, handläggning och dokumentation, utredningsmetodik och villkoren för barn och unga i samhällsvård.
Verksamheten behöver också ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enl. SOSFS 2011:9, med rutiner och stöddokument för handläggarnas dagliga arbete, men också med rutiner för hantering av avvikelser så som lex Sarah, det kan vi hjälpa er att bygga upp!

Vill ni ta reda på vad som fungerar bra och mindre bra i er verksamhet?
Då behöver ni en genomlysning av verksamhetens kvalitet där både utvecklingsområden och framgångsfaktorer synliggörs och där det framgår vad som behöver förändras. Det kan handla om kvalitetsaspekter i förhållande till lag och föreskrift och brukarperspektiv, men det kan också handla om ekonomiska aspekter där syftet är att ta reda på om bästa möjliga arbete genomförs i förhållande till vad det kostar. 

Behöver ni utveckla verksamheten?
Då behöver ni metodutveckling, metodstöd  eller handledning. Verksamhetsutveckling går hand i hand med personalens utveckling. Förändrade och förbättrade arbetsmetoder kräver metodstöd för att de ska implementeras och få fäste i verksamheten. Att växa i socialt arbete kräver handledning, ibland i grupp och ibland enskilt. 

Behöver ni hjälp med praktiskt socialt arbete eller arbetsledning?
Då behöver ni en erfaren, självständig socionom med god samverkansförmåga som kan kliva rakt in verksamheten och göra barnavårdsutredningar, familjehemsutredningar och samspelsobservationer eller arbetsleda medarbetare.

Familjeterapi
Jag erbjuder också familjeterapi, familjesamtal, samtal med enskilda och par. Min terapeutiska inriktning vilar på systemisk- och relationell grund.

Allt detta erbjuder Fortsätt Växa AB. 

Vill ni veta mer om vad Fortsätt Växa kan erbjuda klicka på fliken Tjänster ovan. Du är också välkommen att höra av dig så kan vi tillsammans diskutera vad som blir bäst för just er verksamhet. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Fortsätt Växa AB samarbetar bl a med Infosoc Rättsdata AB, Nätverkskompaniet AB. Fortsätt Växa använder Infosoc Rättsdatabas! Klicka här, om du vill läsa mer om detta!