Vill ni lära er mer om lex Sarah?  

Västerås Stad har producerat ett webb-baserat utbildningsmaterial om lex Sarah som väl beskriver hur lex Sarah tillämpas inom socialtjänstens myndighetsutövning. Materialet består av fem utbildningsfilmer som finns på Youtube. Klicka här så kommer du till utbildningsfilmerna!

Pågående utvärderingar

Du som genomgått  Grundutbildning i Socialrätt, handläggning och dokumentation i Fagersta 8-10 maj 2019, klicka här för att komma till utvärderingen.

Resultat av genomförda utvärderingar

Resultat påfyllnadsutbildning för socialsekreterare som tidigare genomgått grundutbildning i handläggning, dokumentation och socialrätt, resultat av utvärderingen, klicka här!

Utvärdering Utredningsarbete i praktiken, en utbildning om lagreglerade krav i  utredningsarbetet och starkt fokus på tillämpning och praktiskt genomförande av olika tillvägagångssätt och metoder för utredningsarbete inom socialtjänsten, klicka här för att komma till resultatet av utvärderingen! 

Resultat utvärdering Dokumentation i arbetet med vuxna i socialtjänstens öppenvård i Västerås, kommer inom kort!
Resultat av utvärdering Utredningskontexten inom den  sociala barn och och ungdomsvården,  bl a om BBIC klicka här för att komma till utvärderingen!

Resultat av utvärdering  Grundutbildning i socialrätt, handläggning och dokumentation, LVU, OSL, barn och unga i samhällsvård, hösten 2017, klicka här

Utvärdering av utbildning i dokumentation inom socialtjänsten öppenvård, klicka här.

Resultat av utvärdering av  påfyllnadsutbildning inom socialtjänstens öppenvård Västerås oktober 2017, klicka här.

Utvärdering av utbildning om barn och unga i samhällsvård, genomförd i Hultsfreds kommun, klicka här.

Resultat av utvärdering  av påfyllnadsutbildning i socialrätt  mars 2017, klicka här. 

Resultat av utvärdering utbildning om barn och unga i samhällsvård i Kungsörs kommun, klicka här.

Resultat av utvärdering av utbildning om  Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete  i Kungsörs kommun maj 2017, klicka här.

Resultat av utvärdering  utbildning i  Dokumentation inom socialtjänstens HVB-hem och stödboenden i Köping, klicka här.

Resultat av utvärdering för  utbildning i dokumentation inom öppenvården för Hallstahammars öppenvård, kommer inom kort.

Referenser

Agneta Lundin-Parskog, enhetschef Barn -och familj, Socialförvaltningen i Enköping, tel 0171-625897.

Lotta McLaughlin, socionomkonsult och ägare till ett skyddat boende för utsatta kvinnor med barn 073-069 75 41