Vill ni lära er mer om lex Sarah?  

Ta kontakt med Infosoc Rättsdata och genomgå deras webbutbildning om lex Sarah! För ett smakprov klicka här!

Västerås Stad har producerat ett webb-baserat utbildningsmaterial om lex Sarah som väl beskriver hur lex Sarah tillämpas inom socialtjänstens myndighetsutövning. Materialet består av fem utbildningsfilmer som finns på Youtube. Klicka här så kommer du till utbildningsfilmerna.

Pågående utvärderingar

Utvärdering Påfyllnadsutbildning 2022, klicka här 

Utvärdering av handledning socialtjänstens öppenvård i Kungsör, klicka här

Utvärdering av handledningsuppdrag till socialsekreterare inom barn och ungdom och vuxen,  avslutat efter tre år.

Klicka här för att komma till utvärderingens resultat.

Resultat av genomförda utvärderingar utbildning

Utvärdering av  påfyllnadsutbildning i socialrätt 2022, klicka här för resultat.

Utvärdering grundutbildning i socialrätt, handläggning och dokumentation, OSL,  LVU och barn och unga i samhällsvård 
digitalt via Zoom i maj 2020, klicka här för att se sammanställningen.

Utbildning Barn och unga i samhällsvård november 2019, klicka här så kommer du till resultatet av utvärderingen.

Utbildning i påfyllnadsutbildning i socialrätt, handläggning och dokumentation i Fagersta  hösten 2019, klicka här för att se resultatet av utvärderingen. 

Utbildning i Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Bengtsfors kommun hösten 2019, klicka här för att komma till resultatet! 

Grundutbildning i Socialrätt, handläggning och dokumentation våren 2019, klicka här för att komma till resultatet av utvärderingen.

Resultat påfyllnadsutbildning för socialsekreterare som tidigare genomgått grundutbildning i handläggning, dokumentation och socialrätt, resultat av utvärderingen, klicka här!

Utvärdering Utredningsarbete i praktiken, en utbildning om lagreglerade krav i  utredningsarbetet och starkt fokus på tillämpning och praktiskt genomförande av olika tillvägagångssätt och metoder för utredningsarbete inom socialtjänsten, klicka här för att komma till resultatet av utvärderingen! 

Resultat utvärdering Dokumentation i arbetet med vuxna i socialtjänstens öppenvård i Västerås, kommer inom kort!
Resultat av utvärdering Utredningskontexten inom den  sociala barn och och ungdomsvården,  bl a om BBIC klicka här för att komma till utvärderingen!

Resultat av utvärdering  Grundutbildning i socialrätt, handläggning och dokumentation, LVU, OSL, barn och unga i samhällsvård, hösten 2017, klicka här

Utvärdering av utbildning i dokumentation inom socialtjänsten öppenvård, klicka här.

Resultat av utvärdering av  påfyllnadsutbildning inom socialtjänstens öppenvård Västerås oktober 2017, klicka här.

Utvärdering av utbildning om barn och unga i samhällsvård, genomförd i Hultsfreds kommun, klicka här.

Resultat av utvärdering  av påfyllnadsutbildning i socialrätt  mars 2017, klicka här. 

Resultat av utvärdering utbildning om barn och unga i samhällsvård i Kungsörs kommun, klicka här.

Resultat av utvärdering av utbildning om  Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete  i Kungsörs kommun maj 2017, klicka här.

Resultat av utvärdering  utbildning i  Dokumentation inom socialtjänstens HVB-hem och stödboenden i Köping, klicka här.

Referenser

Agneta Lundin-Parskog, enhetschef biståndsenheten Västerås Stad, tel vxl 021-390000
Lotta McLaughlin, socionomkonsult och ägare till ett skyddat boende för utsatta kvinnor med barn 073-069 75 41