Fortsätt Växa AB erbjuder följande tjänster - både digitalt via mötesplattformen Zoom och på plats

Utbildning

 • Utbildning i handläggning och dokumentation, socialrätt (SoL, LVU, OSL, FL mm).
 • Utbildning om familjehemsvårdens komplexitet och gällande lagstiftning med fokus på barn och unga i samhällsvård och deras familjehem.
 • Utbildning i föreskrivna krav gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9), avvikelsehantering och lex Sarah inom socialtjänstområdet.

 Handledning och metodstöd  

 • Handledning i psykosocialt arbete eller metodstöd vid utredning och bedömning av barns behov och föräldrars förmåga.
 • Handledning eller metodstöd vid utredning, bedömning och uppföljning av familjehem.
 • Handledning eller metodstöd till personal inom socialtjänst- och HVB-hem.
 • Handledning med fokus på att utveckla ledarskapet

Verksamhetsutveckling

 • Utveckling av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) för socialtjänstens myndighetsutövning eller för utförare av vård och omsorg inom.
 • Utveckling av systematik och metoder för avvikelsehantering och hantreing av lex Sarah med rapportering, utredning och förbättringsåtgärder.
 • Utveckling och organisering av familjehemsvård, med dess nödvändiga delar rekrytering, utredning och stöd till familjehem. Arbetssätt och metoder för ansvarsfördelning och samverkan vid uppföljning av barn och unga i samhällsvård samt deras familjehem.
 • Utveckling av utredningsmetodik och organisering av arbetet vid utredning av barns behov och föräldrars förmåga, inom myndighetsutövning och tex utredningshem för barn- och familjer.

Genomlysning av verksamhetskvalitet

 • Utredning och genomlysning av specifika verksamhetsområden med syfte att belysa framgångsfaktorer och utvecklingsområden. Det kan tex handla om att ta reda på om kvalitén inom ett specifikt verksamhetsområde motsvarar lagstiftningens krav, målen för verksamheten och om kostnaderna är rimliga för verksamheten. 
 • Genomlysning kan tex göras genom aktgranskning, intervjuer med personal, genomgång av befintliga styrande dokument, processbeskrivningar och rutiner med utgångspunkt i gällande lagstiftning.
 • Utifrån identifierade framgångsfaktorer och utvecklingsområden kan ett förslag på fortsatt utvecklingsarbete tas fram och genomföras.

Familjeterapi
i en lokal i centrala Västerås eller i Kvicksund erbjuds familjeterapeutiska samtal, samtal med enskilda och par. Min terapeutiska inriktning vilar bl a på  systemisk- och relationell grund.

Arbetsledning

 • Arbetsledning och vägledning av medarbetare med fokus på på att driva handläggningen framåt med hög rättssäkerhet, god kvalitet och brukarfokus i arbetet. 

Sociala utredningar

 • Utredningar av barns behov och föräldrars förmåga med utgångspunkt från nya BBIC.
 • Utredning av familjehem och kontaktfamiljer mm.
 • Samspelsobservationer mellan barn och föräldrar.

Har ni funderingar kring någon av tjänsterna eller önskar ni diskutera andra möjliga uppdrag? Hör gärna av er så diskuterar vi vad just er verksamhet behöver. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Undrar du över vad andra tycker som anlitat
Fortsätt Växa AB?
 Klicka på sidan Mer om Fortsätt Växa
så hittar du bl a referenser!